Trivsel- och parkeringsregler

Vi lever i ett tättbebyggt område och trivseln hänger på att vi tar hänsyn till varandra. Dessa är våra trivselregler som vi ber att alla respekterar i möjligaste mån:

 • Vi undviker bilkörning på området och håller en hastighet motsvarande gåendes. Vi parkerar inte på eller framför tomten utan på parkeringen eller på gatan.
 • Vi håller oss till Boverkets regler för altanbyggen, friggebodar, plank och skärmtak.
 • Vi deltar på städdagarna både vår och höst om vi har kraften i behåll. Om vi inte har möjlighet att medverka gör vi vårt bästa för att hjälpa till en annan dag.
 • Vi undviker att störa våra grannar med bullriga arbeten, hög musik, lek och stoj på vardagkvällar, tidiga helgmorgnar och efter midnatt på helgerna. Om man har någon stor fest eller renovering som kan vara särskilt störande är det bra om man förvarnar de närmaste grannarna.
 • Vi kopplar våra hundar och rastar dem utanför samfällighetens område.
 • Vi håller efter häckar och tomtgränser samt håller rent och snyggt på tomten och på gemensamma ytor.

Parkering och Garage

Bil- och Parkeringsreglerna är till för vår gemensamma trevnad, och barnens säkerhet.

Till varje fastighet hör en uteparkeringsplats och en garageplats. I princip är området bilfritt, men det är tillåtet att tillfälligtvis köra motorfordon inom området, för transport till och från fastighet, men denna trafik skall i möjligaste mån undvikas. Det är alltså inte tillåtet att parkera på området, eller ställa bilen utanför tomten. Det är heller inte tillåtet att parkera på tomten.

På den gemensamma uteparkeringen får personbilar och mindre fordon parkeras. Fordon får inte parkeras så att de försvårar tillgång till fordon på andra platser. Platserna är avsedda för normala personbilar. Det är inte tillåtet att långtidsförvara icke körbara bilar på parkeringsplatserna. Parkering av släp, husvagn, husbil etc. är inte tillåtet.

Garagen är endast till för fordon och får inte användas som extra förråd! Inga brandfarliga varor, förutom reservdunk, får förvaras i garagen. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler och liknande får inte finnas i samfällighetens allmänna utrymmen, utan skall lämnas vid avsedd återvinningscentral. Detta är på grund av brandrisken enligt brandskyddsreglerna. Mer info finns på www.brandskyddsforeningen.se

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Försäkringen gäller garagebyggnaderna och deras anordningar, men inte lösöre i garagen.

Dessa regler gäller för garagen:

 • De skall alltid hållas låsta
 • Låset får inte ändras utan styrelsens medgivande
 • Motorvärmare eller annan värmande utrustning får inte anslutas till eluttagen
 • Får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom.

Vad får finnas i garagen (ur brand och försäkringsskäl):

 • Ett fordon
 • Sommar/vinterdäck
 • Produkter för underhåll av fordon.
 • Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska får förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen)