Årsstämma

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämma hålls senast i april varje år. Det är viktigt att du som medlem deltar på mötet, både för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen, och för att ev framföra din synpunkt.

Kallelse till årsmötet delas ut till alla hushåll via Salvianbladet och läggs ut på hemsidan senast 14 dagar innan mötet.

På stämman redovisas förvaltningsarbetet och räkenskaperna för det gångna året. Stämman antar också en budget/ekonomisk plan och en debiteringslängd, samt genomför val till förtroendeuppdrag för det nya året. Dessutom behandlas motioner och övriga ärenden som stämman ska besluta i eller informeras om.

Om du som medlem har ett förslag eller synpunkt som rör föreningen kan du lägga fram förslaget i en motion. En motion är helt enkelt ett skriftligt förslag på vad du föreslår, och hur du anser att föreningens medlemmar skall besluta i frågan. På årsstämman tas sedan motionen upp som en punkt, och medlemmarna diskuterar och beslutar i frågan.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.

En motion, som skall behandlas på kommande ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast vid januari månads utgång. Anledningen till det är att motionen måste finnas med i kallelse och dagordning inför årsstämman. Punkter som inte finns med i dagordningen (som kanske dyker upp under en diskussion på mötet) kan stämman inte besluta om. Styrelsen måste också få tid att bereda och presentera motionen.

Motionen kan mailas till info@salvian.se

Kan du inte delta på årsstämman kan du lämna en fullmakt till ett ombud. Fullmaktsblankett hittar du här: