Samfälligheten

Vi är 60 fastighetsägare som bildar Salvians samfällighetsförening. Föreningen är bildad för att tillgodose de behov av gemensamma anläggningar som ett radhusområde behöver för att fungera. Medlemskap är obligatoriskt och knutet till fastigheten.

Samfällighetens omfattning är fastställd genom anläggningsbeslut från 18 mars 1968. Detta omprövades och ändrades den 5 november 2008 med anledning av tillägg av en ny gemensam anläggning, en sopstation. Verksamheten är reglerad i lag, SFS 1973:1150. Föreningsstämman som hålls senast i april varje år väljer bl a styrelse och beslutar om avgifterna i föreningen. Varje medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motionen ska för att behandlas på ordinarie stämma vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.